Bingo das cores

Bingo das cores na Live da turma.